...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނޯތްގޮވުން
މ.
ފަންކުޅޭއިރު، އިދިކޮޅުބައިގެ މީހަކަށް އަތުނުވެގޮސް، ފަނަކަށް ހުންނަމީހާ ގައިގައި ނުވަތަ ބަހައްޓައިފައި ހުރި އެތީގައި އަތްލައިފައި "ފަނޯތް" މިހެން ގޮވާލުން.
މިހެންވުމުން ފަނޯތް ގޮވި ބަޔަކަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބުނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ