...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންކާރޮށި
ނ.
ފަންކާ ރުކުގެ ފަން ހުންނަގޮތަށް، ފުށުން ހަދައިފައި ހުންނަ ފޮނި ހެދިކާ އެއްޗެއް.
ހަދާގޮތަކީ ފެންފޮދެއް ޖަހައިގެން ފުށްގަނޑު މޮޑެފައި ތުނިކޮށް ދަމައި ވަށްބުރަށް ކަނޑާ ނަގައި އެއްކައިރިން ތަންކޮޅެއް މަޅާލައި ދެ އިނގިލިން ހިފައި ދެތިން ރޫ ޖައްސާލައިފައި ތެލުލައި ހަކުރު ލަނީއެވެ.
ހަކުރުލާނީ، ހަކުރުކޮޅު ފެންފޮދެއް ޖަހައިގެން ކައްކައި ފޮނަށްވީމާ ރޮށިތައް އަޅައި ހުރިހާތާކު ހަކުރުތައް ޖެހޭވަރަށް ތެލީގެ ދެފަރާތުގައި ހިފައި ހަލުވ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ