...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންކާތުނޑު
ނ.
ފަންކާ ރުކުގެ ފަނުން ހަދައިފައިވާ ފަންކާގެ ވަށައިގެން އަޅާފައި އޮންނަ ވޮށިފަށުގައި ޖައްސާފައި، ރުކުފަނުގެ ފަންވަތުގެ ތިންސޫތުހާ ފުޅާމިނުގެ ފަށަކުން ދެފަރާތަށް އަނބުރަމުން ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ ތުނޑުފަށް.
ވިހޭފަށް އޮންނާނީ މީގެ ބޭރުންނެވެ.
މިގޮތަށް ހުންނަހެން، ކަސަބުން ނުވަތަ ބާދަލައިން ގަތާތުޑަށްވެސް ކިޔަނީ ފަންކާ ތުނޑެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ