...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންކުޅުން
މ.
ކުޅޭމީހުން ދެބަޔަށް ބަހައިލައިގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މިކުޅިވަރު ކުޅޭއިރު ކޮންމެ ކޮޅެއްގައިވެސް ފަނަކަށް ބަހައްތާ މީހެއްގެގައިގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި އަތްލާފައި "ފަނޯއި" މިހެން ގޮވުމުން ލަނޑެއް ދެވުނީއެވެ.
މިއީ އިހުގައި ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި އަންހެނުން ކުޅެއުޅުުނު ކުޅިވަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ