...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންވަރުފޭބުން
މ.
(1) ދަގަނޑާއި އެކަތަފަދަ ތަކެތީގައި ހުންނަ ހަރުކަމުގެ ބާރު ދިއުން.
(2) މަޖާޒު:
މުދައުވެރިކަމާއި ނުފޫޒާއި ބާރު ކެނޑިގެން ދިއުން ނުވަތަ އެބާރު ނެތިގެން ދިއުން.
(3) މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ހަރުކަށިގޮތް ނެތިގެންދިއުން.
(4) ހިތްވަރު ބަލިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ