...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންވަތުޖެހުން
މ.
ސަރުކާރުން، ނުވަތަ ރަށްރަށުގެ ވެރިންގެ ފަރާތުން އެކި ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މީހުން ހޮވުން.
މިއީ އިހުގައި އެކި ކަންކަމަށް ނުވަތަ އެކި ތަންތަނަށް ދާންޖެހޭ މީހުންގެ ލިސްޓުތައް ލިޔާއިރު، އެއިން ލިސްޓެއްގައި މީހާގެ ނަން ލިއުމަށް ބުނެއުޅުނު ބަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ