...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންތޮށި
ނ.
ފަނުގެ ފަންވަތްތައް ފަޅާފައިވާ ހިސާބުން ފެށިގެން ފަނުގެ ބުޑާ ދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑިޖެހުން . ބީޑި . ބޮނބިފަންތޮށި . ބޮޑުދަޅު . ކޮޅުވަން . އިރިވަން . އޮށިގަނޑު . ވަރު . ވައިފުޅައް . ފަންބުޑި . ފަންބުޑު . ފަންތޮށިބަޑި . ފަންތޮށިފަހަރު . ފަންތޮށިފުޅައް . ފަންތޮށިދަޅު . ފަންތޮށިދިޔަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ