...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންސުރުޖަހާދަތި
ނ.
ތުނޑު ހުންނަގޮތަށް ފަންސުރުގެ ކޮޅު ފޭއްސަން ހަދައިފައި ހުންނަ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންސުރުދަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ