...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންޑިތަ
ނ.
ލިޔާތަށި ތަވީދު، ކިޔަވާ ކިޔެވެލި ނުވަތަ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ކުރާ މިބާވަތުގެ ކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދަންނަބޭކަލުން . ހަތްދެވި . ހަތްދެސްމަތި . ހާހޫރަ . ހާހޫރަކުރުން . ހާހޫރަޖެހުން . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިލަހިފުން . ހިލަފިހުން . ހޭކަޅުކުރުން . ނަހާސްކީރާއްޖެ . ނަންނަމުރާހި . ނައިބޮލިކަރު . ނިއުޅުން . ނިއުޅުންކުރުން . ނުވާގެހީބަނދި . ނޫރާނީޙިރުޒު . ރަށުކަންތައް . ރަށުފަންޑިތަ . ރަށްހެދުން . ރަށްބަންދުކުރުން . ރަށްތަޅުލުން . ރާހިއަޒިމަ . ރާހިސޫރަތް . ރާހިޖިންނި . ރީޙުލްއަޙުމަރު . ރުމާޖެހުން . ރޫހަވަޅު . ބިމުދާއްބަ . ބިމުދާއްބަނެގުން . ބޮޑުތަވީދު . ކަށްޑެވި . ކަނޑުދެވި . ކަންވެރިން . ކަންވެރިކަން . ކާށިޖެހުން . ކިއަވާގެ . ކިއެވުން . ކިއެވެލި . ކިޔެވެލިކިޔެވުން . ކުށުވެރިކަން . ކުރާއެނބުރުން . ކުކުން ދަވާދު . ކެލާލުން . ކެލާޖެހުން . ކޮރުނެގުން . އާހަދިޖެހުން . އަނަ . އަނު . އަކަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ