...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންޑު
ނ.
(1) ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އެއްކޮށްފައި ހުންނަ ފައިސާ ނުވަތަ ތަކެތި.
(2) ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް އެއްކޮށްފައި، ނުވަތަ ލިބިފައި ހުންނަ ފައިސާއާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާއި، ޚަރަދުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އިދާރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޕުރޮވިޑެންޓް ފަންޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ