...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރަންސާ
ނ.
ފުރާދުއްވާ ތަކެތީގެ ބޭރުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތު ފަދަ ކަންތައް ކުރުމަށްޓަކައި އަރައިތިބުމަށް ބޭރުގައި އެލުވާ ފިލާ ނުވަތަ ޖާލިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރިންސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ