...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރަގު
ނއ.
(1) އެއްގޮތްކަންނެތް.
(2) ޚިލާފު.
(3) އެއްވަރުނޫން.
(4) ތަފާތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ވަކިވަކި . ފަރަގޮ . ތަފާތު . ތަފާތުކަން . ތަފާތުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ