...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރި
ނއ.
(1) ނަލަ.
(2) ޗާލު.
(3) ހިތްގައިމު.
ނ.
(4) ކުކުޅެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހާގެންނަ އެދުންވެރިކަމުގެ ޙަރަކާތް.
(5) ބައެއް ކަހަލަ ކަންތަކަށް ވާތައްޔާރު.
މިސާލު:
ދުއްވައިގަތުމަށް.
ނުވަތަ ލާނދާ އެއްލުމަށް މީހާ ވާފަރި.
(6) ކުޅިޖަހާއިރު ތިމާގެ ކުޅަދާނަކަން ދެއްކުމަށް ހަދާގޮތް، ނުވަތަ ޙަރަކާތް.
(7) މާކެޔޮޅުކަމު ގެންދާން ކަމުދާ ވަރަށް ކޯމަސްވާކުނި.
(8) މާމެލާމެލި ފޮޅުމަށްޓަކައި ފިޔަތައް ހުޅުވޭ ހުޅުވުން.
ނ.
އެތެރޭގައި ފަޅެއް އޮންނަ ގޮތަށް ފަޅުގެ ވަށައިގ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލުއި . ހިނގާކޮށި . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހުދުރާ . ހޭނުން . ނަންއިތުރުގެނަން . ނަލަދެއްކުން . ރަށުމީދާރަށަށްގަދަވާނެ . ރައްޓެހި . ރައްޓެހިކަން . ރައްޓެހިވުން . ރަސްފަރި . ރީތި . ރީތިކަން . ރީތިވުން . ބަންޑާރަބަދިގެކޮޅު . ބަދިގެކޮޅު . ބަދިގޭ ހަނޑޫ . ބަޑިހިފުން . ބާކަލޯ . ބީރައްޓެހި . ބީރައްޓެހިކަން . ބީރައްޓެހިވުން . ބުރަފަތި . ބުޅާކުޅުވުން . ބޮނޑިބަންދަނޑި . ބޮޑުދޮލަނގުކޮޅު . ކަންޒޫރި . ކަރި . ކަކާބޭކަލުން . ކަޑި . ކުޅިކޮށި . ކޮށި . ކޮޑިވުން . އަމާޒުފަތްގަނޑު . އެއްލައިލުން . އެއްޗެހިކިޔުން . އޮގަރުކިޔެވުން . ވިހަލަގޮނޑި . ވީފަރިތަ . ވެއްޖެ ފަރިތައެއް ނުފިލާނެ . މަހުޖެހުނުފަރިވަޅު . މަޅައިގަތުން . މައިގަނޑު . މަގުހޯދާއަރަތް . މަގުފަރިއޯޅޮ . މިނާބޭސް . މުޠާލިޢާކުރުން . ފަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ