...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރިތަކަން
ނއނ.
(1) ފަސޭހަކަމާއެކު ކަންކަން ކޮށްލެވޭގޮތް ހުންނަކަން.
(2) ކަމެއް ރަނގަޅަށް ދަންނަކަން.
(3) ތަނެއް ރަނގަޅަށް ދަންނަކަން.
(4) ދެކެ ރަޙުމަތްތެރިވެފައިވާކަން.
(5) "ފަރިތަ" މިބަހުގެ ނަންއިތުރުގެނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައްޓެހިކަން . ބީރައްޓެހިކަން . ދޫފަސޭހަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ