...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރިތަކުރުން
ނއ.
(1) ފަސޭހަކާމާއެކު ކަންކަން ކޮށްލެވޭ.
(2) ތަނެއް ރަނގަޅަށް ދަންނަ.
(3) ކަމެއް ރަނގަޅަށް ދަންނަ.
(4) ދެކެރަޙްމަތްތެރި ވެފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑިހިފުން . ތަމްރީނުހޯދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ