...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރިތަވުން
މ.
(1) ފަސޭހަކަމާއެކު ކަންކަން ކޮށްލެވުން.
(2) ކަމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ރަނގަޅަށް ދަތުން.
(3) ދެކެ ރަޙްމަތްތެރިވެފައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައްޓެހިވުން . ބީރައްޓެހިވުން . ފެންފަދަވުން . ދޫފަސޭހަވުން . ތަމްރީނުލިބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ