...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރު
ނ.
އެތެރޭގައި ފަޅެއް އޮންނަގޮތަށް ފަޅުގެ ވަށައިގެން ނުވަތަ، ކަނޑާއި ފަޅުމައްޗާ، ދެމެދު ގަލާއި މުރަކައިން އުފެދިފައިވާ ތިލަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަނދި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަންޖާކެވުން . ހަރުބީކާފަރުން . ހަކަވެޅާ . ހަވަތި . ހަތިމާ . ހަސްފަތާލު . ހާނދު . ހާޑު . ހާޑުމަޅި . ހާޑުލުން . ހިނބެ . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިންދުދިދަމަސް . ހިރުނދު . ހިބަރުތޮޅި . ހިބޮޅު . ހިކިއެޅުން . ހިލަ . ހުނގުމަސް . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުރާމަސް . ހުބޮށި . ހުކުރު . ހުކުރުނަމާދު . ހުއިފަތުމަސް . ހުވަނދުފަރުވާ . ހުޑުހުލި . ހޫނުވައި . ހެއިނެއްތުން . ހޭހަން . ހޭހަންކުރުން . ހޭނައްތާމީހާ . ހޭނުން . ހޮހަޅަ . ހޮން ބޮއް . ނަމާދުއެޅުން . ނަގައިލުން . ނަގޫހުދުމަޑި . ނާރިގުފާނަ . ނާރުދެމުން . ނިންދެވުން . ނިކައަޅޯ . ނިތްތެޅުން . ނިގޫދޮންނޫމަސް . ނީލޫފަރު . ނީލޯފަރު . ނުބީހެންޏާކަނޑާހަމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ