...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުވާ
ނ.
(1) ބަލިވެއުޅޭ މީހެއްގެ ބައްޔަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި، ކުރާ ކަންތައްތައް.
(2) ކަންކަމަށް ކަމޭހީކުރާ ކުރުން.
(3) ހޭހަން.
(4) ކުރާބޭސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކަވެޅާ . ހަސްފަތާލު . ހުވަނދުފަރުވާ . ހެއިނެއްތުން . ހޭހަން . ހޭހަންކުރުން . ހޭނައްތާމީހާ . ހޭނުން . ނަގައިލުން . ނާރުދެމުން . ނިންދެވުން . ނިތްތެޅުން . ނުބީހެންޏާކަނޑާހަމަ . ރާއްޖެމައްޗަށްތިބުން . ބަންޑާރަބެލުން . ބަޅަ . ބޫރި . ބެލެހެއްޓުން . ބޭފަރުވާ . ބޭސްކުރުން . ބޮނޑިތާންކުރުން . ބޮޑުހާލުރާވަޅި . ބޮޑުވަރިހަމަ . ކަށީފަރުވާ . ކަނުލައި އެހުން . ކަންފަސޭހަވުން . ކަންފަސޭހަކަން . ކަންފަސޭހަ . ކަމަށްކަމޭ ހީކުރުން . ކަމާވުން . ކަމެކޭހީނުވުން . ކަމޭހީކުރުން . ކުލިނިކު . ކެޔޮބުޑު ބަވާޒީ . ކޭންޕު . އައްސިކުރުން . އަވަސްފަރުވާ . އަމާނާތް . އަމާނާތްތެރި . އަމާކީތީ ފަރަށްދިއުން . އަގަލު . އިސްޕިރޭޓު . އެންދުން . އެޅަބޭސް . އޮޕަރޭޝަން . ވަރިހަމަ . ވަރިހަމަވުން . ވައިތެޔޮ . ވައިގަނޑުރޫޅުން . ވައްލެހެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ