...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުވާކުރުން
މ.
(1) ބަލިވެއުޅޭ މީހެއްގެ ބައްޔަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުން.
(2) ހޭހަންކުރުން.
(3) ބޭސް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ