...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުވާކުޑަ
ނއ.
(1) ފަރުވާތެރި މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(2) އަޅާލުމެއް ނެތް.
(3) ސަމާލުކަން ކުޑަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގައިލުން . ނިތްތެޅުން . ބަންޑާރަބެލުން . ބޭފަރުވާ . ކަންފަސޭހަވުން . ކަންފަސޭހަކަން . ކަންފަސޭހަ . ވައްލެހެރިވުން . ވައްލެހެރި . ފަރުވާކުޑަކޮށްލުން . ފަސްތަނުގައި ބެހެއްޓި މުޅޯށްޓަކަށްވުން . ދޭރީ . ދޭރީވުން . ދޯހަޅި . ދޯހޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ