...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުވާކުޑަކަން
ނއނ.
(1) ފަރުވާތެރިކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ކަމަކަށްދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމާއި ބަހައްޓަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭގޮތްނެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންފަސޭހަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ