...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުވާކުޑަކުރުން
މ.
(1) ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދިނުން.
(2) ކަންކަމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ އަހައްމިއްޔަތު ނުބެހެއްޓުން.
(3) ކަންކަމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ނުބެހެއްޓުން.
(4) އަޅާލަން ޖެހޭކަންކަމާ އަޅާނުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންޑާރަބެލުން . ފަރުވާކުޑަކޮށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ