...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުވާތެރި
ނއ.
(1) ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަންދޭ.
(2) ކަންކަމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ އަހައްމިއްޔަތު ބަހައްޓާ.
(3) ކަންކަމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ބަހައްޓާ.
(4) އަޅާލަންޖެހޭ ކަންކަމާ އަޅާލާ.
(5) ކަންކަަމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ އަހަންމިއްޔަތު ބަހައްޓާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭހަންކުރުން . ބެލެހެއްޓުން . އަމާނާތް . އަމާނާތްތެރި . ވޮޗަރު . ފަރުވާބެހެއްޓުން . ފަރުވާކުޑަ . ފަރުވާކުޑަކަން . ފަރުވާތެރިކަން ބެހެއްޓުން . ފަރުވާތެރިވުން . ފާރަ . ފާރަވެރި . ފާރަވެރިކަން . ފާރަވެރިވުން . ފާރަވެރިޔާ . ސަމާލު . ސަމާލުކަން . ސަމާލުކަންދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ