...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުވާތެރިކަން
ނއނ.
(1) ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން.
(2) ކަންކަމަށް ބަހައްޓަން ޖެހޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން.
(3) ކަންކަމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން.
(4) ކަންކަމުގާ އަޅާލާ އަޅާލުންކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރުވާބެހެއްޓުން . ފަރުވާތެރިކަން ބެހެއްޓުން . ފަރުވާތެރިވުން . ސަމާލުކަންދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ