...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުވާތެރިކަން ބެހެއްޓުން
"ފަރުވާތެރިކަންބެހެއްޓުން" މ.
(1) ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ދިނުން.
(2) ކަންކަމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ އަހައްމިއްޔަތު ބެހެއްޓުން.
(3) ކަންކަމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ބެހެއްޓުން.
(4) އަޅާލަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި އަޅާލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރުވާބެހެއްޓުން . ފަރުވާތެރިވުން . ސަމާލުކަންދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ