...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުދާނެގުން
މ.
(1) ވައްޓައިލައިފައިހުރި ފަރުދާއެއް ނުވަތަ ފޮތިގަނޑެއް ހިއްލުން، ނުވަތަ ނެގުން.
(2) މަޖާޒު:
ފޮރުވިފައިވާކަމެއް ފާޅުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ