...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރުދާކެހުން
މ.
(1) ފަރުދާކޮށްފައި ހުރިތަނެއް ހާމަކޮށްލުން.
(2) މަޖާޒު:
ފޮރުވިފައިވާ ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަރުދާކަހައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ