...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަބިއައްޔީގައިޖެހުން
ނ.
މިސާލު:
ވާހަކައެއް ދައްކާއިރު، ތިމާ ނުވަތަ އަނެކަކު އާދަވެގެން ކުރާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ބުނެވުނީމާ ބުނާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ