...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަޅައިލުން
މ.
ފެޅުން މިބަސް ލުއިކޮށް ބުނާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިސްތުއްވުން . އިރައިލުން . ފަޑާލުން . ތުއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ