...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަކީރުކުދިން
މ.
(1) މައިންބަފައިން މަރުވެފައިވާ، ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ އެހީން މަޙުރޫމް ވެފައިވާ ކުޑަކުދިން.
(2) ޔަތީމު މިސްކީނު ކުދިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ