...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައި
ނ.
(1) އިންސާނުންގެ އުކުޅުވަޅުން ފެށިގެން ތިރިޔަށް ހުންނަބައި.
(2) ހަތަރު މޮށްގަނޑު ހުންނަ ޖަނަވާރުގެ ފަހަތު ދެމޮށްގަނޑު.
(3) ގޮނޑި މޭޒު ފަދަ އެއްޗެހި ކޮޅަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހުންނަބައި.
(4) ދިޔަހިއްކަން ލަކުޑިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(5) (ޏ..) އެހެން، އެހެންޏާ.
(6) ކަންކުރި ފަރާތް އެއްގޮތްވުމާއެކު، އެއްކަމެއް އަނެއްކަމަކާ ގުޅަމުން ގެންދިއުމުގައި ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ޞާދިޤު އައިސް ވަދެފައި އެހެން ބުނެލައިފައި ހިނގައްޖެ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިގަނޑު . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދުފަޅި . ހަނގުން . ހަނގުރާމަ . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަނޑުލުފުށް . ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނަފަސްބިން . ހަނާހުނި . ހަނާކަފަ . ހަނާކުރިހަވާދު . ހަނާކުރިފޯއް . ހަނިހޯސާ . ހަނުކަކުނި . ހަން . ހަންނޮޅުން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންމޯ . ހަންދަރު . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިކަރުނަ . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޑިމައު . ހަންޑިފޮޅު . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަންޓޯޓޯ . ހަރަމަލި . ހަރިންމަ . ހަރު . ހަރުންދެމި . ހަރުކަށި . ހަރުކުރުން . ހަރުވަރު . ހަރުވާޅު . ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހަރުވުން . ހަރުފަ . ހަރުފަވިހަ . ހަރުފަމުތް . ހަރުފަތް . ހަރުފުށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ