...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިންޕުޅުއެޅުއްވުން
މ.
ރަސްރަސްކަލުންނަށް ޚާއްޞަބަހެއް.
ތަނަކަށް ދިއުން މިބަސް ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނާ މެދު ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ