...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިކައްސާލުން
މ.
(1) ފައިކެހިގެން ދިއުން.
(2) މަޖާޒު:
ކެއްސެއް ލިބުން.
(3) ކަމަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޢަޒުމުން އަންނަ ބަލި ކަށިކަމެއްގެ ސަބަބުން ހުރިގޮތްނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ފިރައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ