...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިކޮޅު
ނ.
(1) އިންސާނާ އާއި ދެފައިމައްޗަށް ތެދުވެ ހިނގައިއުޅޭ ތަކެތީގެ ތިރީބައި.
(2) ލިޔުމުގެ އަކުރުތަކުގައި ތިރިއަށާއި މައްޗަށް ދަމައި ލެވިފައިވާބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅިޔައަކުރު . ފުރޯދަނޑިތާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ