...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިވާން
ނ.
ހިނގައި އުޅުމަށްޓަކައި ފަޔަށް ލެއްވުމަށް، ހަން، ރަބަރު، ފޮތި، ޕްލާސްޓިކް، ފަދަ ތަކެތިން، ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންގާޅު ފައިވާން . ބޮޔަށްގުއިރޭ . ވަދު . ވަދުޖެހުން . ވެދުންފޭލި . ފައިހިއްލި . ފުންނާބު . ފެންފައިވާން . ފޮތިފައިވާން . ޓަކުންޓަކުން . ޗައްޕަލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ