...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިފުހި
ނ.
ދޮރުން ވަންނައިރު ދޮރުކައިރީގައި، (ބިންމަތީގައި) ފައިން ވެލިފުހުމަށާއި ފެންފުހުމަށް ބާއްވައިފައި އޮންނަ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިހުފި . ފައިފުހޭއެތިގަނޑު . ފާފިހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ