...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިދާ
ނ.
(1) ނަފާ.
(2) ލާބަ.
(3) މަންފާ.
(4) ގެއްލުމުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިކަފުޅު . ހަޖަމު . ހަޖަމުކުރުން . ހަޖަމުވުން . ހާބޮނގަ . ހާބޮނގަލެވުން . ހިހޫތަނުންކެއުން . ހިތިގަސް . ހިތްތެރި . ހެޔޮބަސްބުނުން . ނަނަށް ހެޔޮކުރާނީ ވަތުންނެވެ. . ނަރެއްހާތަން ދޫކޮށްލިއްޔާ ކެނބެއްހާތަން ދަމައިގަންނާނެ . ނަފާ . ނަފާކުރުން . ނަފާވުން . ނަފާލުން . ނާޖާއިޒުފައިދާ . ނުވާކައިވަންޏެކޭ އެއްފަދަވުން . ރާޅާޖެހުން . ރިބުޙުހު . ރޯދި . ބަރަކާތް . ބަރަކާތްތެރި . ބަރަކާތްތެރިކަން . ބަރަކާތްތެރިވުން . ބަރަކާތްލެއްވުން . ބޭކާރު . ބޭކާރުވުން . ބޮނޑިބަނުން . ބޯބޮޑުކަން . ބޯބޮޑުވުން . ކަނޑުފޭރުން . ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟު . ކުކުޅުގުއި ދޮއްވުމެކޭ އެއްގޮތްވުން . ކެޔޮކޭވަރު އެނގޭނީ ބިތުފަންގެ ނެގީމައެވެ . އިށީންނާނެގަލެއްނުބަލައި އުދުއްސައި ނުގަންނާށެވެ. . އުފަކާރަ . އެމީހަކު ކުރިކަމެއް އެމީހަކަށް . އޮއިކަންކަށީގައިޖެހުން . ވަޅިދުށްތާ ކާށިކެއުން . ވަގުލޮލަށްމަސްބެހުން . ވިޔަފާރި . މަންފާ . މަންފާކުރުން . މަންފާވުން . މަތިންލުން . މަގުފޭރުން . މަގުފޭރޭމީހުން . މަޑުވުން . މީދަލު ހަތްތީން ވާ ފެންބުއިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ