...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިތިލަ
ނ.
(1) ފައިގެ ކުޑަހުޅުން ފެށިގެން ތިރީބައިގައި ވާބައި.
(2) ފިޔަވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުހަން . ރިކާބު . ބަބުރުފައިތިލަ . ބޫޓު . ބޮޑުވައި އިނގިލި . ބޯވަޖެހުން . ޅާނބު . ކައްސައިލުން . ކުޑަހުޅު . ކޮރައިލުން . ކޮޅުފައިލުން . އަގުފާ . އިނގިލި . އިސްޓާކީނު . އުޑުބޮމަ . ވަދު . ވިންދުފަރުވާ . މައިނާރު . މުގޯލި . މުގޯލިއެޅުން . މެދުހުޅު . ފައިފުރޮޅުން . ފައިދަނޑި . ފައިތިލަދަށް . ފައިތިލާފެން . ފައިތެލަ . ފިޔަވަޅު . ފިޔޮޅު . ފުންނާބު . ފޮނިމާތަނޑުން އެންދުން . ދަށްފައި . ތަނބިކަށި . ތިލަމެއް . ތުރަވާން . ތުޅާކި . ތުޅާކިބެއްދުން . ގޮޑި . ސިލީޕަރުފައިވާން . ޓެނިސް . ޚުއްފުގައިފުހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ