...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިލު
ނ.
ސިޓީއާއި މެސެޖް ފަދަ ތަކެތި، ފަހުން ބަލަން ބޭނުން ވުމުން ފަސޭހައިން ފެންނާނެހެން އަމުނާފައި ރައްކާ ކުރެވޭގޮތަށް ހަދައިފައި އޮންނައެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރަފަތްއެޅުން . ކޮޅުފައި . ވަޅިއެޅުން . ވައިފެންޖެހުން . ވޮޑަ . ވޮޑެޔާ . މޯޅިކޮށްލުން . ފައިލާ . ފައިލުކުރުން . ފަސްގަނޑުކަނޑައިލުން . ފޫވައްޓައިލުން . ފޫދުއްވައިލުން . ދަމައިލުން . ދޮންވަޅިޖެހުން . ތޮރޮފައިލުން . ގާތްކޮށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ