...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައިސާވެރި
ނއ.
(1) މުއްސަނދި.
(2) ގިނައަދަދަކަށް ފައިސާ ލިބިފައިހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާލުވެރި . މާލުވެރިކަން . މުއްސަނދި . މުއްސަނދިވުން . މުދައުވެރިވުން . މުދައުވެރިޔާ . މުދާވެރިކަން . މުދާވެރިވުން . މުދާވެރިޔާ . ފައިސާވެރިން . ލާރިވެރިކަން . ލާރިވެރިވުން . ލާރިވެރިޔާ . ސައްލިކާރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ