...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައުވުން
މ.
(ސ) (1) މޭވާފަދަ ތަކެތި ދޮންވެގެންގޮސް މަޑުވުން.
(2) ހަށިގަނޑުގެ ތަނަަކަށް ހާނިއްކައެއް ލިބިގެން އެތާނގެ ލޭނުބައިވުމުގެ ސަބަބުން މަޑުވުން.
(3) ފެންފެން ގަނޑު ތަޣައްޔަރުވެގެން ނުބައިވުން.
(4) ބައެއްކަހަލަ އެއްޗެހި ނުބައިވެގެން ހަލާކުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްއުފާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ