...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްލަވަ
ނ.
(1) ގޮވާމުގެ އެކި ބާވަތްތަކާއި ގޮވާމުގެ ކުރާއެޅުމަށާއި، ކަނޑުމަހާއި ވެހިމަސް އެޅުމަށާއި އުވައެޅުމަށް ފަނުން ނުވަތަ ދަނޑިފަނުން ހަދައި މަތިނުބައްދާހުން ތަންތަން.
(މިތަންތަން ގިނައިން ހަދާފައި ހުންނަނީ، ހިޔާކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގެ އެތެރޭގައެވެ.
ފައްލަވަ ބޭރުގައި ހަދާފައި ހުންނަނަމަ ހިޔާކުރުމަށް ޓަކައި ފައްލަވާގެ މަތީގައި ފަންގެ ނުވަތަ އޯލަ ނުވަތަ ޓިނުއަޅާނެއެވެ.
(2) ހިޔާކޮސްފައި ހުންނަ ތަންތާންގެ އެތެރޭގައި ހިކި ކަނޑުމަ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅައިފަންގެ . މަސްކޯއްޓޭ . މަސްފައްލަވަ . މަސްޖެހުން . ފައްލަވަ . ފައްލަވަކުރުން . ފައްލަވަމަސް . ފައްލަވަޖެހުން . ފުނަ . ފުނަޖެހުން . ދާޖެއްސުން . ޗިޕުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ