...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްސައިނަގައިލުން
މ.
ހިނގައިބިގައި އުޅޭ އެއްޗެއް ދިޔަނުދިޔަ ތަނެއް ނޭގޭ ހިސާބަށް ޙަރަކާތެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ދުރަށް ފޮނުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ