...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްސިޔަ
ނއ.
ޖެހޭވަޔާ އެއްކޮޅަށް ދާ، ނުވަތަ ޖެހޭވަޔާއި އޮޔާ އެއްކޮޅަށް ދާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯދި . ހޯދީދަނޑި . ބޮޑުހުންގާނަށްހެދުން . ކަނިހުރަސްކުރުން . ކަޑަ . ކުނބުހެޔަށް . ވައިފަހިކުރުން . ފަހިކޮށްދިއުން . ފައްސަ . ފައްސާ . ފައްސާކެޑުން . ފައްސާވައި . ފައްސާޔަށްދިއުން . ފައްސިޔަކޮށްލުން . ސޯބާޔަށްދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ