...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްޓަރުބައި
ނ.
އަންހެނުން ކަރުގައި އަޅަން ރަންރިހިން ނުވަތަ ލޮއިން ހަދައިފައި ހުންނަ ގަހަނާއެއް.
މި އެކުލެވިގެންވަނީ ފަށްތަކަކާއި، ދެމައްސާއި، ފޮތިތަކަކާއި، ބޮޑު ފޮއްޗަކުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންބައި . ފައްޓަރަބައި . ފައްޓަރުފޮތި . ފައްޓަރޮބައި . ފުލުފޮތި . ފޯރުބަންދަރުހިލަ . ތިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ