...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފައްޓަރުފޮތި
ނ.
(1) ފައްޓަރުބައިގެ މަހިން ފެށިގެން ބޮޑުފޮއްޗާ ދެމެދުގައި ހުންނަ ފޮތި.
(2) ކުދިންގެ ކަރުގައި އަޅާ ފައްޓަރުގައި ލައިފައި ހުންނަ ފޮތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ