...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަދަވުން
މ.
(1) އެއްގޮތްވުން.
(2) ވައްތަރުވުން.
މިސާލު:
ހުންފަދަވުން.
(3) އެއްކަހަލަވުން.
(4) (ޏ،ސ) ކަމަކަށް ތައްޔާރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުވާކައިވަންޏެކޭ އެއްފަދަވުން . ކުފޫ ހަމަވުން . އެއްގޮތްވުން . ވައިހުނަލުން . ފަދަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ