...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތިފުށް
ނ.
(1) ފަހާފައި ހުންނަ ލިބާހާއި ގަމީސް ފަދަ ތަކެތީގެ އެތެރެ (ފަރާތް..) މަޖާޒު:
މީހަކަށް ކުރެވިފައި ހުންނަ ލަދުގަންނަންޖެހޭ ދެރަކަންތައްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިފުށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ