...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތުރައިލުން
ނ.
(1) ހާމަކޮށްލުން.
(2) މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށްލުން.
(3) ތަރަފާލު، ކުނާ، ސާންތި ފަދަ އެއްޗެއް ތަނެއްގައި އަޅައިލުން.
(4) ފޮތި ފަދަ އެއްޗެއް ތަނެއްގައި ނިއުޅައިލައިފައި ބަހައްޓައިލުން، ނުވަތަ ތަނެއްގައި ބާއްވާލައި ނިއުޅައިލުން.
(5) ރޭޑިޔޯގެ ޒަރީޢާއިން ދުރަށް އަޑުފޮނުވައިލުން.
(6) ފުންޏަކަށް ހުންނަ އެއްޗެއް ދުރަށް ބެހިގެން ދާނޭގޮތް ހަދައިލުން.
(7) ފަތުގައި ބޭސްހާކައިލުން.
(8) ނޫސްޖަހައިލުން.
(9) ތުންތުންމަތިން ވާހަކަ ނަގުލު ކޮށްލުން.
(01) ބައެއ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއުޅުން . ވިސްވިސްކެޑުން . ތަޅުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ