...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަތްކޮޅު
ނ.
(1) ވަކިފެންވަރެއްގެ މަޤާމުތަކަށް އިސްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް، ވަޒީފާ ދެއްވިކަން އެންގެވުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުން ދެއްވާ ލިއުން.
މިސާލު:
އަތޮޅުވެރިކަމުގެ ފަތްކޮޅު.
ވަޒީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު.
(2) ޤައުމެއްގެ އިސްވެރިޔަކު އެދަރަޖައިގެ ވެރިޔަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށުގެ މީހަކަށް ފޮނުއްވާ ރަސްމީ އެންގެވުން.
(3) ގަސްގަހުގެ ފަތުގެ މިންވަރެއް.
(4) މަޖާޒު:
ބޮލުގައި މަދުން ހުންނަ އިސްތަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅި . ހުއްދަފަތް . ރަމަންނެގުން . ކަތީބުފަތްކޮޅު . ކޮޅު . އަރުގަފަތްކޮޅު . ވާރާދިއުން . ވާރުފަތްކޮޅު . ވެދުންބޭލުން . މުށިފޮތި . ފައްތިރި . ފަތްކިޔުން . ފަތްކޮޅު . ފަތްކޮޅުނެންގެވުން . ފަތްކޮޅުބާލާލަވަ . ފަތްކޮޅުބޭލުން . ފަތްތިރި . ގޮށްމަޅި . ގޮނޑުދޮށު މޫނުންބާނި . ޚޯންފޯސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ